Algemene voorwaarden OrangeValley Professionals

Artikel 1. Toepasselijkheid

a. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanbiedingen en overeenkomsten inzake de werving & selectie van kandidaten door OrangeValley Professionals hierna te noemen “Opdrachtnemer”.
b. Onder Opdrachtgever wordt verstaan iedere persoon of rechtspersoon die met Opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten of wenst te sluiten en voorts diens vertegenwoordigers, gemachtigden en rechtverkrijgenden. Onder Opdrachtgever wordt tevens begrepen een vennootschap waarmee Opdrachtgever in een groep is verbonden.
c. De toepasselijkheid van andere algemene of specifieke voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
d. Indien enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, zullen de overige bepalingen van deze voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen partijen in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. Deze afwijkingen zijn eenmalig en vervallen bij ieder nieuw af te sluiten overeenkomst.
e. Indien een bepaling van een aanbieding, offerte of overeenkomst afwijkt van, of strijdig is met, een bepaling van deze Algemene Voorwaarden, prevaleert de eerstgenoemde bepaling.

Artikel 2. Werving en Selectie

a. Een opdracht tot werving en selectie behelst de opdracht om een kandidaat te werven en selecteren met het doel dat tussen deze kandidaat en de opdrachtgever een rechtstreekse arbeidsverhouding tot stand komt. De opdrachtgever is aan opdrachtnemer, een vergoeding verschuldigd voor de werving en selectie voor elke door de opdrachtgever in dienst genomen kandidaat, waarmee de opdrachtgever in contact gekomen is door bemiddeling van opdrachtnemer, ongeacht de functie. Opdrachtnemer werkt op no cure no pay basis. Indien geen van de door opdrachtnemer voorgestelde kandidaten bij de opdrachtgever komt werken, in welke functie dan ook, worden er bij de opdrachtgever geen kosten in rekening gebracht.

Artikel 3. Geheimhouding en vertrouwelijkheid

a. Opdrachtnemer verbindt zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht omtrent het bedrijf van de opdrachtgever ontvangen gegevens, waarvan zij kan vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn.
b. Gegevens van de kandidaten dienen door de opdrachtgever vertrouwelijk te worden behandeld en mogen niet aan derden worden doorgegeven.

Artikel 4. Keuze kandidaat

a. De opdrachtgever is verantwoordelijk voor zijn uiteindelijke keuze van een kandidaat en aanstelling van een medewerker.
b. Opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade en/of verliezen – waaronder gevolgschade – als gevolg van handelen en/of nalaten van een door Opdrachtnemer geïntroduceerde kandidaat met wie de opdrachtgever rechtstreeks voor zich en/of middels derden dan wel voor derden, (mede) als gevolg van de opdrachtuitvoering door Opdrachtnemer, een arbeidsverhouding van welke aard dan ook is aangegaan.

Artikel 5. Vergoeding en garantieregeling
a. De opdrachtgever is aan opdrachtnemer, een vergoeding verschuldigd voor de werving en selectie voor elke door de opdrachtgever in dienst genomen kandidaat, waarmee de opdrachtgever in contact gekomen is door bemiddeling van opdrachtnemer, ongeacht de functie.
b. De kosten van de werving & selectie fee bedraagt 20% van het fulltime bruto jaarsalaris exclusief BTW. Het bruto jaarsalaris wordt altijd berekend op basis van een 40 urige werkweek, een fulltime jaarsalaris ongeacht of de kandidaat fulltime of parttime werkt. Het bruto jaarsalaris is het jaarsalaris inclusief alle emolumenten dat de kandidaat van opdrachtnemer bij indiensttreding bij de opdrachtgever gaat verdienen. Onder emolumenten zijn mede doch niet uitsluitend begrepen: vakantiegeld en 13e maand.
c. Indien de opdrachtgever een door opdrachtnemer voorgestelde kandidaat wenst aan te nemen voor een andere functie dan de oorspronkelijke vacature, gelden dezelfde voorwaarden. Zodra opdrachtnemer de opdrachtgever een CV heeft toegestuurd, heeft zij deze kandidaat aan de opdrachtgever voorgesteld.
d. Opdrachtnemer werkt op no cure no pay basis, indien geen van de door opdrachtnemer voorgestelde kandidaten bij de opdrachtgever komt werken, in welke functie dan ook, worden er bij de opdrachtgever geen kosten in rekening gebracht.
e. De opdrachtgever is de bemiddelingsvergoeding niet verschuldigd indien opdrachtnemer er binnen de tussen partijen afgesproken termijn niet in is geslaagd een geschikte kandidaat te selecteren. De overeengekomen wervingskosten, de in lid f. bedoelde aanvullende kosten, zijn te allen tijde wel verschuldigd.\
f. Garantieregeling: mocht het dienstverband tijdens de in de arbeidsovereenkomst afgesproken proeftijd worden beëindigd, ongeacht of dit gebeurt op initiatief van de opdrachtgever of de kandidaat, dan treedt voor OrangeValley Professionals de garantieregeling in werking. De garantieregeling houdt in dat OrangeValley Professionals zich geheel kosteloos verplicht om een nieuwe kandidaat te vinden. Mocht dit OrangeValley niet binnen drie maanden lukken dan betaalt OrangeValley het volgende bedrag terug: 50% van het totale bedrag aan werving & selectie fee. Indien opdrachtgever zelf besluit om de vacature on hold te zetten dan wel in te trekken in die periode van 3 maanden, dan vervalt de in artikel 5.f omschreven garantieregeling.

Artikel 6. Betaling.

a. Facturering vindt plaats daags na ondertekening van arbeidsovereenkomst.
b. Het honorarium bij een werving & selectieopdracht wordt aan de opdrachtgever gefactureerd bij akkoord van de kandidaat op de aanbieding van de opdrachtgever. De betalingstermijn van de factuur bedraagt 14 dagen na factuurdatum. Alle bedragen zijn exclusief BTW.

c. Bij het niet nakomen van betaling, zijn zowel gerechtelijke- als de buitengerechtelijke kosten met betrekking tot de invordering en inning van niet tijdig betaalde betalingen voor rekening van de opdrachtgever. De vergoeding ter zake van buitengerechtelijke incassokosten is vastgesteld op tenminste 15% van de verschuldigde hoofdsom, zonder dat opdrachtnemer gehouden is deze kosten toe te lichten.

Artikel 7. Concurrentie en schadeloosstelling.

a. Het is de opdrachtgever zonder toestemming van opdrachtnemer niet toegestaan om gedurende 12 maanden na het eindigen van een opdracht met een kandidaat welke door opdrachtnemer is voorgesteld en in eerste instantie door de opdrachtgever is afgewezen, rechtstreeks of via derden een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen. Opdrachtgever is er teven aangehouden direct te melden bij opdrachtnemer wanneer een kandidaat zelf contact zoekt met opdrachtgever binnen 18 maanden na presentatie van de kandidaat.
b. Indien de opdrachtgever toch besluit een arbeidsverhouding aan te gaan of direct of indirect te werk te stellen, is hij een schadeloosstelling aan opdrachtnemer verschuldigd ter grootte van de in artikel 5 bedoelde bemiddelingsvergoeding onverminderd het recht van opdrachtnemer om de volledig geleden schade te vorderen.

Artikel 8. Privacy bepalingen

a. Opdrachtnemer werkt volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: de AVG) en verzamelt alleen de persoonsgegevens voor zover zij een grondslag voor de verwerking van die gegevens heeft.
b. Opdrachtnemer spant zich in om voldoende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zoals bedoeld in de AVG te waarborgen.
c. Voor zover ondanks de getroffen organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen zich een beveiligingsincident (datalek) zoals bedoeld in de AVG voordoet, stelt Opdrachtnemer. de Verwerking Verantwoordelijke onder de AVG hiervan zo spoedig mogelijk binnen de door partijen afgesproken termijn op de hoogte.
d. Opdrachtnemer zal zich tevens inspannen om schade als gevolg van het datalek te minimaliseren en voor zover mogelijk ongedaan te maken.
e. Een datalek ontslaat de opdrachtgever niet van zijn verplichtingen uit de overeenkomst met Opdrachtnemer tenzij de opdrachtgever kan aantonen c.q. aannemelijk maken dat er sprake is van grove schuld of nalatigheid aan de zijde van Opdrachtnemer.
f. Datalekken, welke hebben plaatsgevonden bij een van de door Opdrachtnemer ingeschakelde derde dienen aan opdrachtgever gemeld te worden binnen 12 uur na ontdekking van het datalek. Alle relevante informatie omtrent het datalek dient daarbij te worden vermeld.
g. Opdrachtnemer zal persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor de uitvoering van de tussen partijen afgesproken opdracht, tenzij:
¥ de opdrachtgever toestemming verleent voor een langere bewaartermijn;
¥ Opdrachtnemer op grond van wettelijke bepalingen tot een langere bewaartermijn wordt verplicht.
h. De opdrachtgever van Opdrachtnemer heeft op grond van de AVG het recht om zijn persoonsgegevens in te zien, het recht om persoonsgegevens te wijzigen, het recht om vergeten te worden, het recht op dataportabiliteit en het recht op informatie. De opdrachtgever kan gebruik maken van deze rechten door een mail te zenden aan Opdrachtnemer.
i. Indien er, ondanks de zorgvuldigheid van Opdrachtnemer desalniettemin een beveiligingsincident c.q. datalek bij Opdrachtnemer, bij een door haar ingeschakelde derde of (sub)verwerker zich voordoet, dan is Opdrachtnemer slechts aansprakelijk indien het datalek is ontstaan door het niet op orde hebben van de beveiliging van haar systemen.

Artikel 9. Toepasselijk recht

a. Op alle overeenkomsten tussen opdrachtnemer en opdrachtgever zal uitsluitend het Nederlands recht van toepassing zijn.

Artikel 10. Bevoegde rechter

a. Alle geschillen welke tussen opdrachtnemer en opdrachtgever mochten ontstaan in verband met tussen partijen gesloten overeenkomsten zullen uitsluitend worden beslecht door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij op grond van enige dwingendrechtelijk bepaling een andere rechter bevoegd mocht blijken te zijn.